top of page

מודל: למה ולאן ננוע?

מהו המודל המיטבי לעתיד התחבורה בישראל? כיצד הטכנולוגיות החדשניות ישפיעו? כאמור, ייתכן והשינוי יהיה חיובי ואף מהפכני, אך ייתכן שהוא דווקא יעצים את בעיות התחבורה בישראל, הקשות גם כך. בהיעדר מדיניות והיערכות מתאימה, האוטומציה של הרכב עלולה דווקא להגביר את השימוש ברכב פרטי- בין אם בבעלות הנוסע, ובין אם כשירות לנוסע. שירותי נסיעות שיתופיים הפועלים במתכונת הדומה למונית עלולים להגדיל את עומסי התנועה (כפי שכבר ניתן לראות בערים רבות בעולם) והאוטומציה שלהן עלולה להחריף את הבעיה. גם הוזלה עתידית אפשרית של השימוש ברכב הפרטי החשמלי עלולה להגביר את האטרקטיביות של השימוש באמצעי זה על חשבון אמצעי תחבורה מקיימים.

יוזמות 'ננוע' מקדמות את טכנולוגיות התחבורה החדשניות, אך באופן שייטיב עם כלל החברה. מודל התנועהשל 'ננוע', אינו נועד רק לצמצם את הפקקים, אלא גם להניע שינוי סביבתי, כלכלי וחברתי חיובי.

כדי להשיג זאת, יוזמות 'ננוע' מכוונות לצמצום השימוש ברכב פרטי, ולהגברת מגוון כלי-התחבורה האפשריים והקישוריות שביניהם. מודל 'ננוע' מתאים עצמו לסוגי המרחבים השונים – מלב המטרופולין, ועד למרחב הכפרי המרוחק.

המודל רואה בהטמעה של טכנולוגיות של הנסיעה השיתופית, האוטונומית, החשמלית והמקושרת כלי למימוש תנועה מהירה יותר, אך גם לשיפור משמעותי באיכות החיים – מהגולן ועד אילת.

  • קישוריות מרבית: המפתח לשינוי טמון בקישוריות – ביכולת המעבר הנגישה, מהירה ומגוונת בין אמצעי תחבורה שונים. קישוריות בתוך שכונות ואזורים, וקישוריות בין ערים ומחוזות, בין העיר לכפר וכיו"ב.
    יוזמות 'ננוע' משכללות את הקישוריות בכל הרבדים: מתכנון ופיתוח תשתיות כגון מרכזי תחבורה שכונתיים ואזורי תנועה חכמה, דרך עידוד אמצעי תחבורה שיתופיים ועד לפיתוח יכולות הסנכרון והאוטומציה של התשלום, בסליקה אחת במערכת הMaaS. 

  • רוב התנועה – במרחב המקומי, בכלי תחבורה זעירים: הרוב המכריע של נסיעות יתקיימו ליד הבית,
    אל קצה השכונה או העיר. על כן, יש לפתח יותר תשתיות ושירותים לתחבורה זעירה, שירותים שיתופיים מקומיים ועידוד הליכתיות בתוך השכונות. יש לאפשר פיתוח של התעבורה הלוגיסטית, באמצעות רשת משלוחים מקומית חכמה, ובהמשך - אוטונומית.

    במרחב המקומי צריכה לעבור רשת של מערכות הסעת-המונים שונות, כדי לאפשר מעבר נגיש ומהיר אל הערים הסמוכות, מוקדי תעסוקה ובדרך אל לב-המטרופולין.

 

  • חלק קטן מהנסיעות יתבצע אל מעבר לקצה העיר, אל העיר הסמוכה ועד אזור אחר במטרופולין תוך שימוש בשירות הסעות שיתופי לפי קריאה (אוטונומיים או שאינו אוטונומיים), קווי תחבורה ציבורית, רכבות קלות ומטרו (כולל ללא נהג).

  • בטווחי נסיעה רחוקים יותר- אל שולי המטרופולין ומעבר אליו שיעור הנסיעות יהיה נמוך (גם היום עומד על אחוזים בודדים) ואולי אף יירד בהדרגה, בין היתר, בשל שינויים בעולם התעסוקה העתידי. בטווחים אלו עיקר הנסיעות ישענו על אמצעי תחבורה כגון רכבות, מטרו, רכבות קלות ואוטובוסים מהירים.

רשימת כל היוזמות

Image-empty-state_edited.jpg

עדכון תקן החנייה הארצי

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

Image-empty-state_edited.jpg

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

Image-empty-state_edited.jpg

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

Image-empty-state_edited.jpg

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

Image-empty-state_edited.jpg

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

Image-empty-state_edited.jpg

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

Image-empty-state_edited.jpg

קידום נתיבי חנייה גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

bottom of page