top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

פעילי.ות וארגוני תחבורה וסביבה

תחבורה היא אחד מנושאים ה'חמים' ביותר בסדר היום הציבורי בישראל. זאת בין היתר הודות  לארגוני הסביבה ובניהם גם הארגונים העוסקים בקידום התחבורה.

עם כניסת האפשרויות הטכנולוגיות החדשות, אשר בכוחן "לשנות את כללי המשחק" - מהו התפקיד של ארגונים אלו בעשור הקרוב?

'ננוע' מציגה בפני נשות ואנשי ארגוני הסביבה והתחבורה את "מפת ההזדמנויות" למיצוי אפשרויות התחבורה העתידיות ומזמינה אתכם לדיון פתוח על אפשרויות העתיד של התחבורה, בחינת הסיכונים ואתגרים, וקידום אקטיבי של יוזמות המדיניות החשובות וההכרחיות בעיניכם במציאות הישראלית.

Image-empty-state_edited.jpg

עדכון תקן החנייה הארצי

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

Image-empty-state_edited.jpg

קידום נתיבי חנייה גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

Image-empty-state_edited.jpg

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

Image-empty-state_edited.jpg

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

Image-empty-state_edited.jpg

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

Image-empty-state_edited.jpg

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

bottom of page