top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

חוקרות.ים ואקדמאיות.ים

'ננוע' הוא תוצר של המפגש בין אנשי אקדמיה לאנשי תכנון, בניסיון לחבר תפיסה ושפה משותפת על בסיס מחקר, מגמות ותחזיות לאפשרויות התחבורה העתידיות.


אלו צפויים להשתנות ולהתעדכן בכל שנה, ותפקידנו לבחון ולתקף את הידע המתהווה סביב עתיד התחבורה בישראל.


למחקר ולאקדמיה יש תפקיד מרכזי בהנעה וניצול הזדמנויות למען עתיד תחבורתי טוב יותר, במגוון רחב של היבטים: תכנון, טכנולוגיה, כלכלה, נגישות, משפט, חברה, אתיקה, יעילות, בריאות ציבור, סביבה ועוד.


לקהילת החוקרים והאקדמיה תפקיד מרכזי בניסוח שאלות ואתגרים, בחינת הנעשה בעולם, איסוף המידע וביסוס הידע שיאפשר לאפשרויות התחבורה העתידיות להשתפר ולהתייעל באופן שייטיב עם הציבור הרחב.


הנה כמה מיוזמות 'ננוע', שבהן לליווי אקדמי יש משקל מכריע:

Image-empty-state_edited.jpg

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

Image-empty-state_edited.jpg

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

Image-empty-state_edited.jpg

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

bottom of page