top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

שימוש מחדש בשטחי חניות ונתיבים

עם המעבר ההדרגתי לתחבורה שיתופית, ובהמשך שיתופית ואוטונומית, ועם ייעול והגברת השימוש בתחבורה הציבורית המסורתית, מספר הרכבים הפרטיים צפוי להצטמצם ועמו גם הצורך במקומות החניה.


בחניונים העיליים, התת-קרקעיים ונתיבי החנייה מושקעים כספים רבים - האם ההשקעה האדירה תרד לטמיון? האם נראה שטחי חניה גדולים ריקים ולא מנוצלים, עד שאף יהפכו למטרד?

על מנת להימנע מבזבוז המשאבים הניכר, יש להתחיל כבר עכשיו לתכנן ולקדם את הסבתם של מקומות החנייה לשימושים אחרים.

הסבת שטחים אלה תאפשר ניצול אידיאלי של השטח ומינוף הזדמנויות וטכנולוגיות לטובת רווחת התושבים. בין השאר, ניתן יהיה להסב את שטחי החניה הפנויים לטובת השימושים הבאים:

  • הסבת אזורי חניה פתוחים לשטחי מבנים או פיתוח השטח כשטח פתוח לטובת הציבור.

  • הסבת נתיבי חניה ברחובות לנתיבים להעלאת והורדת נוסעים וסחורות, שטחים פתוחים או נתיבי תחבורה זעירה.

  • הסבת מבני חניה עיליים לשימושים מבונים אחרים.

  • הסבת חניונים תת קרקעיים לשימושים המתאימים לתת הקרקע כגון מחסנים, מרכזים לוגיסטיים אזוריים, אזורי בילוי מרחבים לפעילות גופנית ועוד.

  • תחנות טעינה חשמליות וחנייה עבור סוגי הרכבים החשמליים השונים (רכבים אוטונומיים, אמצעי תחבורה זעירים  ועוד).


כדי לאפשר את הגיוון והמיצוי של שטחי-החניה, יש לקדם מספר יוזמות מדיניות שתמצאו כאן: 

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החניה הארצי כך שיאפשר גמישות במעבר לתחבורה חכמה

קידום נתיבי חנייה גמישים

קידום נתיבי חנייה גמישים

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח מדריך פרקטי לעיצוב מחדש של המרחב לעידן התחבורה החכמה

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

תמ"א המסדירה את האפשרויות לשינוי יעוד בחניונים ברמה העירונית

bottom of page