top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

אזור תנועה חכמה

הטכנולוגיה של תחבורת העתיד כבר קיימת, ואנחנו נתחיל להשתמש בה מוקדם מכפי  שנדמה לנו. המעבר מתחבורה מסורתית - ציבורית ופרטית -  לתחבורה חכמה, מורכב משינוים רבים בתחומים שונים: תשתיות, קביעת מדיניות וחקיקה,  ולא פחות משמעותי - שינוי התנהגותי מקיף בהרגלי התושבים.


כדי לחולל את השינוי, מוצע להיצמד למתווה הדרגתי שיוכל להרגיל  את הציבור לטכנולוגיות התחבורה החדשות, ובו בעת להמחיש את הפוטנציאלים הגלומים בטכנולוגיות החדשות.


המודל המוצע הוא יצירת "אזורי תנועה חכמה". אזור תנועה חכמה הוא תחום מוגדר – שכונות או חלקים משכונות -  בו  מרוכזים פתרונות, מאמצים וסמכויות שמטרתם להביא לניצול מיטבי של אפשרויות להטמעה של אמצעי התחבורה החדשים אחרים במרחב באופן יעיל ומקיים.


מדובר במעין פיילוט לפני הסבה של כלל התחבורה ברשות המקומית לתחבורה חכמה, ויאפשרו לבחון את הקשיים וההזדמנויות הנובעים מהטמעה של הנסיעה החכמה לפני הרחבת ההטמעה לשאר חלקי העיר.


יישום מלא של אזור תנועה חכמה יכלול בתוכו פריסה אופטימלית של מגוון שירותי נסיעות שיתופיות, חיבוריות ונגישות גבוהה למתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) ואמצעי תחבורה זעירים. בנוסף, תתאפשר שליטה ובקרה על תשתית הכבישים – סגירה או הגבלת כניסה לרחובות או נתיבים מסוימים בהתאם לזמן/ביקושים, והנהגת מס תנועה דינמי שיוכל להשפיע על התנהגות הנוסעים (מקדם מילוי, עצירה או חניה, כניסה לנתיבים מועדפים ועוד). עוד יקודמו פתרונות ורעיונות לצמצום הבעלות על רכב פרטי ועידוד הליכתיות, לשימוש מחדש בשטחי-חניה שיתפנו לטובת שימושים אחרים.

אזורי התנועה החכמה יבחרו לפי מספר קריטריונים מקצועיים, לדוגמא: קרבה לתחנת רכבת, צפיפות, סוג אוכלוסייה ועוד.

על מנת שנהיה מוכנים בזמן למעבר לתחבורת העתיד וננצל את כל יתרונותיה, יש להתחיל את האיתור, התכנון וההקמה של אזורי התנועה החכמה כבר עכשיו. מוצע כי הממשלה תפעל לפרסום קול קורא לרשויות מקומיות המעונינות להכריז על אזורי תנועה חכמה בשטחן.

הכרזה זו תעניק לרשויות המקומיות הזוכות את התמיכה, התקציבים וסמכויות לתכנון וניהול של אזורים אלו, ואילו הרשויות מצדן, יצטרכו להראות כי יש בשטחן אזורים העומדים בקריטריונים ולגבש תוכניות עבודה להקמה וניהול של אזורי התנועה החכמה. בנוסף, יקימו הרשויות מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה שתהיה אחראית על ניהולו.


כדי שתמונת התחבורה תשתנה, אנו מציעים את היוזמות הבאות: 

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

התאמת אזורים עירוניים למסחר וללוגיסטיקה באמצעות תחבורה חכמה

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

תכנית מקומית שתעניק לרשויות מקומיות כלים ליישום אזור תנועה חכמה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

יישום נכון והדרגתי של טכנולוגיות התחבורה האוטונומיות והשיתופיות דורש

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות

bottom of page