top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

עריכת תכנית אב לאזורי תנועה חכמה תנועה

מהם הקריטריונים לאזורים המתאימים להיות ״אזורי תנועה חכמה״? אילו אזורים עונים על הקריטריונים אלו? הטכנולוגיה לתחבורה האוטונומית כבר קיימת. צעדים ראשונים ליישום נכון והדרגתי שלה  הם בגיבוש של תכנית אב לאומית שתגדיר ותאתר את האזורים בהם מומלץ להתחיל את השימוש בתחבורה החכמה.

Image-empty-state_edited.jpg

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החניה הארצי כך שיאפשר גמישות במעבר לתחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

התאמת אזורים עירוניים למסחר וללוגיסטיקה באמצעות תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים

Image-empty-state_edited.jpg

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

האפשרות לקיים מערך תחבורה איכותי ויעיל בפריפריה היא אתגר הקיים כבר

Image-empty-state_edited.jpg

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של

Image-empty-state_edited.jpg

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

יישום נכון והדרגתי של טכנולוגיות התחבורה האוטונומיות והשיתופיות דורש

Image-empty-state_edited.jpg

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

Image-empty-state_edited.jpg

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח מדריך פרקטי לעיצוב מחדש של המרחב לעידן התחבורה החכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

תכנית מקומית שתעניק לרשויות מקומיות כלים ליישום אזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

איסוף מידע בזמן אמת על כלל כלי-הרכב, לשם תיאום ותכלול התנועה

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות

Image-empty-state_edited.jpg

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

תמ"א המסדירה את האפשרויות לשינוי יעוד בחניונים ברמה העירונית

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמת גוף לאומי לניהול ובקרת תנועה ומידע – לסינכרון התחבורה המקושרת

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה בפתרונות "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ובפרט בפריפריות

Image-empty-state_edited.jpg

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

הפעלת מגוון רחב של שירותי נסיעות ואמצעי תחבורה שונים הוא אתגר

Image-empty-state_edited.jpg

קידום נתיבי חנייה גמישים

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין

Image-empty-state_edited.jpg

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

אחד התנאים להגדלת השימוש בתחבורה השיתופית והציבורית, הוא פיתוח

bottom of page