top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החניה הארצי כך שיאפשר גמישות במעבר לתחבורה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

תכנית מקומית שתעניק לרשויות מקומיות כלים ליישום אזור תנועה חכמה

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה בפתרונות "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ובפרט בפריפריות

קידום נתיבי חנייה גמישים

קידום נתיבי חנייה גמישים

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

יישום נכון והדרגתי של טכנולוגיות התחבורה האוטונומיות והשיתופיות דורש

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח מדריך פרקטי לעיצוב מחדש של המרחב לעידן התחבורה החכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

התאמת אזורים עירוניים למסחר וללוגיסטיקה באמצעות תחבורה חכמה

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

איסוף מידע בזמן אמת על כלל כלי-הרכב, לשם תיאום ותכלול התנועה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

צרו קשר

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

העיר הפרברית

העיר הפרברית – הערים הבינוניות ושכונות הקצה של המטרופולין - מאופיינות בצפיפות בינונית בשטח גדול, בתלות ברכב הפרטי, ובעומסי תנועה ממוקדים, ביציאה בבוקר ובחזרה בערב, לפי שעות העבודה.


הפערים בין שעות השיא לבין שעות השפל יוצרים חוסר-יעילות בשימוש בכבישים וחניות. במקביל, הצפיפות הבינונית/הנמוכה ומאפיינים אחרים של העיר הפרברית מקשים על פריסת שירות מיטבי בתחבורה ציבורית, ומקשים על  התושבים לנוע ממקום למקום (ברגל, באופניים ואף בתחבורה מסורתית) בתוך העיר שלהם או ממנה לערים הסמוכות.


פתרונות של תחבורה שיתופית ומקושרת (ובשלב הבא - אוטונומית) יכולים להגדיל את יעילות הנסיעה, לשפר את השירות ולהקטין משמעותית העומסים. הפחתה בצורך ברכב הפרטי יכול ליצור הזדמנויות לשימוש אחר במקומות חניה ובנתיבים באופן זמני (שעות השפל) או קבוע.


כדי לאפשר הזדמנויות אלו, יש צורך לא רק בתשתיות של הסעת-המונים (המקודמות כיום בישראל) אלא גם במספר צעדי אסדרה ויזמות, שיאפשרו פיתוח של קישוריות ב'קילומטר האחרון' של ההגעה הביתה, תחבורה שיתופית יעילה, ותחבורה 

מגוונת למוקדי תעסוקה, מעבר לרכבת.


איך יראה שירות נסיעות שיתופיות בפרברים: נדרש צי גדול ברכבים בינוניים וקטנים, בתפוסה בינונית-נמוכה. הפוטנציאל טמון בקישוריות מהירה למוקדי תעסוקה, אוטובוסים על צירי תנועה מרכזיים ורכבות. הרווחיות בינונית-נמוכה, ולכן צפוי צורך בסובסידיה גבוהה – כדי ליצור שוויון בנגישות ביחס לאזורים אחרים.


הנה כמה מיוזמות 'ננוע' שיסייעו לערים הפרבריות:

bottom of page