top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

על מה מדובר?

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של שירותי תחבורה ציבורית מסורתיים ושל הסדרי תנועה קיימים. במקרים בהם השירות החדש יהיה יעיל יותר- החלפת שירות ציבורי מסורתי בחדש תהיה מבורכת. לעומת זאת, כאשר, לדוגמא, שירות שיתופי עם קיבולת קטנה יותר מאוטובוסים מתחרים בקווים מסורתיים  בצירים שיש בהם ביקושים גבוהים לנסיעות נדרשת התערבות תכנונית.


על כן, יש להיערך מבעוד מועד, ולפתח "אמות מידה" מעודכנות לניהול התנועה - לתקופת השינוי ההדרגתי, ולאחריה לעידן התחבורה החדשה. אמות מידה אלו יגדירו את דרכי הפעולה המיטביות לשילובם של אמצעי התחבורה החדשנים.

המשך קריאה >>

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של שירותי תחבורה ציבורית מסורתיים ושל הסדרי תנועה קיימים.

מקרים בהם השירות החדש יהיה יעיל יותר- החלפת שירות ציבורי מסורתי בחדש תהיה מבורכת. לעומת זאת, כאשר, לדוגמא, שירות שיתופי עם קיבולת קטנה יותר מאוטובוסים מתחרים בקווים מסורתיים במקרים בהם

לדוגמא, קווי אוטובוס בצירים שיש בהם ביקושים גבוהים לנסיעות נדרשת התערבות תכנונית.

פיתוח אמות-מידה מעודכנות לניהול תנועה יאפשר לתעדף את התנועה בעידן התחבורה החכמה, ואת דרכי הפעולה המיטביות לשילובם של אמצעי תחבורה חדשים עם המסורתיים.

אמות המידה יאפשרו להסדיר עקרונות אשר יתנו פיתרון, בין היתר, למתן עדיפות לשימוש בתשתיות, תמחור דינמי, הגבלת תנועה ועוד/

זאת, על מנת לייצר תחבורה יעילה והוגנת יותר ולהתמודד עם 'כשלי שוק' אפשריים של מערך התחבורה הציבורית-פרטית-שיתופית לצד הציבורית.


אמות המידה יתייחסו אל ההיבטים הבאים:

  • העדפת נסיעות עם מספר נוסעים רב יותר ברכב, כולל בין אמצעים שונים תחבורה ציבורית-פרטית-שיתופית ותחבורה ציבורית מסורתית.

  • צמצום התחרות בין נסיעות קצרות במיקרו מוביליטי והליכה לבין נסיעות ממנועות.ניהול יעיל של עצירות לשם העלאה או הורדה של נוסעים, בייחוד באזורי גודש.

  • ניהול יעיל של טעינה ופריקה של סחורות.

  • קדימות לרכבים בתפקיד- רכבי חירום, רכבי שירות וכדומה..

  • אפשרויות לניהול קדימות לנסיעות למטרות מסוימות כגון נסיעות לבתי חולים, נסיעות של כוננים רפואיים, הסעות של ילדים לבית הספר וכדומה..

  • קדימות בנסיעות לאוכלוסיות מסוימות. לדוגמא, בעלי מוגבלויות.

בנוסף לאלו, תינתן גמישות לרשות המקומית לקביעה של מדיניות עירונית התואמת את צרכיה בתחום זה. מדיניות זו תוטמע בתיאום הדיגיטלי למידע תחבורתי ובתנאים לקבלת רישיון להסדרת שירותי נסיעות שיתופיים.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לגבש את אמות המידה תוך שקיפות ציבורית מלאה על מנת לחשוף בפני הציבור את השיקולים להחלטות השונות.

  • יש לתת את הדעת דיון בנוגע לסמכויות של הרשות המקומית בקביעת מדיניות התנועה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • אמצעי נסיעות חדשים עלולים לגרום לפגיעה ביעילות התחבורה הציבורית המסורתית גם במקומות שיש לה יתרון.

  • מחסור בתיעדוף חכם של פעילות אמצעי התחבורה החדשים יביא לפגיעה בהולכי הרגל ומשתמשי התחבורה הזעירה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר קצר הבוחן את השפעת מדיניות החנייה המגבילה של העיר פרייבורג כמעודדת הליכתיות ושימוש באופניים ותחבורה ציבורית

bottom of page