top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

על מה מדובר?

כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש הבחירה של הפרט לקבלת החלטות שהן לא רק יעילות יותר אלא גם ערכיות יותר מנגד, נדרש לשכלל את האוריינות התחבורתית של הנוסעים.


על כן, יש לקדם תכניות לאורינות תחבורתית, המיועדות לכל גיל:

בבית הספר יילמדו בין היתר על הקשר בין ערכים של קיימות ושוויון חברתי ובין בחירות תחבורתיות, על הרווח וההפסד שבין בחירות אלו, השיקולים לבחירה נבונה באמצעי נסיעה, ועל הפעלה חכמה של אמצעי MaaS.

המשך קריאה >>

מעגלי ההשפעה של השינויים הצפויים בתחבורה הם אדירים, וכוללים בין היתר, היבטים של טכנולוגיה, כלכלה, מרחב, חברה וקהילה. המימוש של אפשרויות התחבורה העתידיות דורש גם הסתמכות על מיומנויות חדשות (שימוש באפליקציות ובכלי תחבורה לא מוכרים), ודרכי התנהלות מגוונות וחדשות בחיי היום יום.


כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש הבחירה של הפרט לקבלת החלטות שהם לא רק יעילות יותר אלא גם ערכיות יותר מנגד, נדרש לשכלל את האוריינות התחבורתית של הנוסעים.


על כן, יש לקדם תכניות לאורינות תחבורתית, המיועדות לכל גיל:


בבית הספר יילמדו בין היתר על הקשר בין ערכים של קיימות ושוויון חברתי ובין בחירות תחבורתיות, על הרווח וההפסד שבין בחירות אלו, השיקולים לבחירה נבונה באמצעי נסיעה, ועל הפעלה חכמה של אמצעי MaaS.

אנשים בוגרים, יכולו להיחשף לסוגיות אלו במסגרות כמו קורס נהיגה מונעת או כחלק מהדרכות במקומות העבודה,  וללמוד על היתרונות הכלכליים בדפוסי נסיעות מקיימים, ועל אפשרויות לוויתור על בעלות או שימוש ברכב פרטי.


מבוגרים בני הגיל השלישי יכולים להכיר את הנושא במסגרת תוכניות ייעודיות במרכזים קהילתיים, מועדונים, ובדיור מוגן, וללמוד על ההזדמנויות החדשות העומדות בפניהם לנגישות, ועל הדרכים לשימוש בהן כולל באמצעות תפעול יישומונים.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש להיזהר מהכללת תכנים פרטיים במסגרת תכנית ציבורית ומקידום מכירות ישיר או עקיף לשירותי תחבורה לפי זהות המפעיל

  • קצב השינויים בתחום יכול לחייב עדכון תדיר יחסית של תכניות ההכשרה והתכניות החינוכיות.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עלולים להיווצר פערים בין סוגי אוכלוסיות שונים בכל הנוגע לאפשרויות למיצוי האפשרויות בתחבורה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר המציג את הקונפליקט של אובר עם עיריית לוס אנג'לס בכל הנוגע לתפיסה ולהנחיות לניהול מידע על נסיעות בעיר

bottom of page