היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

על מה מדובר?

האפשרות לקיים מערך תחבורה איכותי ויעיל בפריפריה היא אתגר הקיים כבר היום וכלל הנראה ימשיך להתקיים גם בעתיד

על מנת לענות לצורך לספק שירותי ניידות ותנועה גם באזורים מרוחקים בעולם של תחבורת העתיד מוצע כי באזורים אלו  תינתן תמיכה ממשלתית שתאפשר פיתוח שירותי נסיעות קהילתיים.


התארגנות קהילתית שיתופית תגביר את ההסתברות כי הניידות והנגישות באזור יותאמו לאופי הייחודי של התושבים  והקהילות המתגוררים בהן, בהתאם לפיזור הגיאוגרפי וצרכי התנועה.

המשך קריאה >>

אחד מהאתגרים ביותר בביסוס תחבורה שיתופית (אוטונומית ולא אוטונומית) הוא העדר ההיתכנות הכלכלית באספקתה לפריפריה (הגיאוגרפית אך לעיתים גם החברתית).


על מנת להביא את התחבורה החדשה גם לפריפריה  מוצע לקדם ולתמוך בהקמת שירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה.


מוצע כי המדינה תסייע, תעודד ותתמוך בהקמת מערך תחבורה ייחודי - שירותי נסיעה קהילתיים - בישובים מבודדים, באזורי עימות, בקהילות במעמד סוציואקונומי נמוך וכיוצא-באלה.

 

שירותים אלו יהיו בבעלות והפעלה של הקהילה במודלים שונים של "קולקטיב תחבורה קהילתי". במסגרת זו, יוכלו קהילות להתאגד ולייצר עבור עצמן שירותי נסיעה שיתופיים, ו/או רכבים שיתופיים, שיגדילו את אפשרויות הנגישות ויסייעו להם לשפר את הרגלי התנועה שלהם בהתאם לצרכיהם ובעלויות נמוכות הרבה יותר.


בנוסף, שירותים אלה יאפשרו למשפחות ולפרטים להחזיק בבעלותם פחות  רכבים ואף לוותר על רכבם הפרטי תוך אחזקה בבעלות חלקית של אמצעי תחבורה נוח ונגיש. 

יתר על כן, הקואופרטיב יבטיח את קיומם של שירותי הסעות (אוטונומיים) ושיתופיים באזורים מרוחקים בהם יהיה קשה למדינה לספק שירותים כאלה (ואף שירותי תחבורה ציבורית מסורתיים) כראוי.


במסגרת תוכנית ממשלתית, תתמוך המדינה בקהילות המתארגנות לצורך הקמת שירותי נסיעות, באמצעות:

  • סיוע מקצועי וארגוני

  • הכשרה והדרכה

  • סיוע בהטמעת טכנולוגיות

  • הלוואות בתנאים נוחים ויצירת רשת ביטחון

  • הנחות במיסים (מס נסועה ומס רכישת רכב)

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לקדם תיקון חקיקה במטרה לאפשר אספקת שירותי נסיעות משותפים בתשלום.

  • יש לוודא כי שירותים אלו יהיו כפופים גם הם לסטנדרטים הנקבעים ב"קוד האתי לתחבורה חכמה"

  • יש לקבוע קריטריונים קבועים לפיהם יתקבל הסיוע הממשלתי. לדוגמא: מקדמי מילוי, עיתוי הנסיעה, מרחק ממרכזי אוכלוסייה, צפיפות, איכות שירות התחבורה הקיים - זאת על מנת לשמור על מסגרת מחירים ולאפשר שוויון בנגישות לכולם מבלי לפגוע במערך התחבורה בכללותו.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • אי-מיצוי האפשרויות בתחבורה החדשה באזורי פריפריה עלול להגדיל את הפערים החברתיים-כלכליים בישראל. אזורים צפופים ומרכזיים יגדילו את היתרון התחבורתי היחסי, וכפועל יוצא גם את היתרון החברתי-כלכלי.

  • אזורים פריפריאליים יובילו בשיעור בעלות על רכב פרטי ובכך יתרמו ליוקר המחייה בפריפריה לעומת המרכז.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים