top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

על מה מדובר?

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות המקומית והארצית לפיתוח והקמה של תשתיות התחבורה החכמה?

לשם כך, מוצע כי הרשויות המקומיות, יחד עם גורמים מקצועיים נוספים יקימו  מנהלת עירונית לאזורי תנועה חכמה. המנהלת תהיה אחראית על כלל הפעילות לצורך הניהול המיטבי של אזור התחבורה החכמה ומיצוי הפוטנציאל הגלום באפשרויות התחבורה העתידיות.

המשך קריאה >>

על מנת להקים ולנהל 'אזור תנועה חכמה', מוצע כי הרשות המקומית תקים  מנגנון ארגוני ייעודי לנושא, ניתן יחד עם שותפים נוספים, שייקרא  המנהלת העירונית לאזור תנועה חכמה.


מטרת המנהלת  היא להביא למיצוי הפוטנציאל ולתפקוד מיטבי של אזורי התחבורה החכמה, ולפיתוח המומחיות המקומית לאפשרויות התחבורה העתידיות. הידע והמומחיות שנצבר במנהלות אלו יוכל גם לשמש את אנשי המקצוע בתחום - ברמה הלאומית והמקומית.


למנהלת יהיו שני תפקידים עיקריים:

1) הקמה וניהול אזור התנועה החכמה – ניהול בניית התשתיות ושינוי הרחובות בהתאם לתכנית המקומית, קידום מדיניות לוויסות התנועה באזור והוצאתה אל הפועל באמצעים טכנולוגיים (למשל - המערכת הדיגיטלית לתכלול נסיעות), ניהול אמצעי התחבורה השונים, מעורבות בתכנון ובפיתוח ועוד.


2) פרויקטים: הוצאה לפועל של פרויקטים שונים במטרה לשפר את רווחת התושבים ולהתמודד עם האתגרים במעבר לתחבורת העתיד. לדוגמא: פרויקטים לעידוד הליכה, פרויקטים לניצול שטחים ציבוריים ריקים (חניות, נתיבים) שיתפנו כתוצאה מהמעבר לתחבורה חכמה, ניהול סחורות ומשלוחים, והטמעת טכנולוגיות מתאימות.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • במקרים בהם קיים כבר גוף עירוני העוסק בנושא התנועה החכמה יש לבחון את הנחיצות בהקמתו של גוף נוסף , או שיש לפעול על מנת להעניק את סמכויות המנהלת לגוף הקיים.

  • חשוב להסדיר את חלוקת הסמכויות בנושא התנועה החכמה בין הרשות המקומית לבין הממשלה.

  • חשוב להסדיר ולקבוע את תחומי האחריות של כל הגופים הקשורים לתנועה חכמה ברשויות המקומיות.

  • בקרב חלק מהרשויות המקומיות ייתכן קושי במימון הקמה ותפעול של המנהלת.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

חוסר יעילות בהקמה וניהול של אזורי תנועה חכמה במיוחד לפני שנצבר ניסיון בנושא ולפני נעשו התאמות במנגנונים הקיימים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

אתר האינטרנט של מתחם Quayside בטורונטו - תכנית המקודמת ע"י חברת בת של גוגל כוללת מרכיבים של אזור תנועה חכמה.

bottom of page