top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

על מה מדובר?

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים חשובים לניצול ההזדמנויות הטמונות בתחבורת העתיד.

על מנת להבטיח זאת, יש לקבוע סטנדרטים לאיסוף, שיתוף ואחזקה של המידע אשר יבטיחו שימוש יעיל, בטוח והוגן בו.

סטנרטים אלו יפרטו את סוגי המידע שעל החברות הפרטיות לחלוק עם הציבור ואת תנאי האבטחה שלהם למניעת פגיעות בפרטיות הנוסעים ופגיעות המערכת מפני מתקפות סייבר.

המשך קריאה >>

אחד הכלים החשובים ביותר עבור שיפור ופיתוח מתמיד של התחבורה החכמה הוא איסוף וניתוח של מידע רב, מדויק ועדכני על סוגי הנסיעות של הציבור, מצב התנועה בכבישים ובדרכים, מקדמי המילוי וכו'. מידע זה יאפשר תיאום וויסות של התנועה והתשתיות באופן שייטיב עם הנוסעים.

עם זאת, איסוף המידע ואחסנתו עלולים לפגוע בעקרונות הפרטיות ולהותיר את המשתמשים חשופים. בנוסף, החזקת מידע רב ומדויק מותיר את המערכת לפגיעה למתקפות סייבר וכדו'.


על מנת להבטיח ניצול נכון של המידע תוך הבטחת הפרטיות וההגנה על הציבור, יש לקבוע סטנדרטים לאיסוף, ניהול ואחזקה נכונה של מידע. 


סטנדרטים אלו יפרטו את סוגי המידע שעל החברות המפעילות להעביר לרשות האמונה על כך, איכות המידע, לוחות זמנים להעברת המידע וכו'.

על מנת לשמור על האינטרס הציבורי, יש להטמיע תפיסה, אשר תעוגן בחקיקה, כי המידע המתקבל אודות התנועות הינו משאב ציבורי


מידע זה נדרש על מנת לסייע בתכנון נכון יותר של כלל התנועות ומערכת התחבורה (כולל תחבורה מסורתית), שיפור מתמיד באיכות השירות, פיתוח של טכנולוגיות חדשות בהתבסס על המידע, ולצורך שמירה על שקיפות  כלפי הציבור, כחלק מהניסיון לבסס אמון ציבורי במערכת התחבורה של העתיד.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • תיתכן התנגדות לשיתוף והעברת מידע מצד החברות המפעילות. ,

  • ייתכן קושי בהטמעת הרגלי העברת מידע בקרב מפעילי תחבורה מסורתית.

  • יש צורך לכונן מערך של אכיפה וענישה לגופים שאינם ישתפו פעולה עם סטנדרטים אלה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • העדר סטנדרטים לשמירה ולשיתוף מידע תחבורתי, עלול לייצר מצב בו מדינה והרשויות המקומיות לא יהיו חשופים למידע קריטי לתכנון וליישום מדיניות, או תהיינה חשופות רק למידע חלקי, תוך השקעה ניכרת בהשגתו.

  • ללא מדיניות כוללת, מידע רב יאבד, והיכולת לטייב את מערך התחבורה תיפגע. עלויות שיחזור המידע תהיינה גבוהות הרבה יותר.הגדלת התלות הציבורית בספקים מסחריים של תחבורה וקושי בהחלת רגולציה.

  • תפגע היכולת לתכנון מבוסס-מידע, ותפגע היכולת ליצור וודאות בשוק וההיערכות מראש של חברות פרטיות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

סרטון המציג חזון לפלטפורמה עם החלפת שימושים לרכב מרצדס

bottom of page