top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

על מה מדובר?

התחבורה החדשה עוד לא נכנסה ליישום, אך ישנם כבר אמצעי תחבורה שיתופיים ומערכות לשיתוף נסיעות הזמינות לשימוש.


תמיכה בפתרונות אלו יסייעו להטמיע את התפיסה של "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ולפתח הרגלי נסיעה חדשים במטרה לתמוך במעבר הדרגתי לתנועה ללא בעלות/ בעלות מופחתת על רכב פרטי.

המשך קריאה >>

השנים הקרובות מהוות את תקופת המעבר לשימוש מוגבר בתחבורה שיתופית (אולי גם אוטונומית). שינוי זה אינו רק טכנולוגי, אלא מבקש גם להוביל לשינוי עמוק ומקיף יותר, בדפוסי התנהגות של כלל הציבור.


רכבים שיתופיים ומערכות לשיתוף נסיעות הזמינים כבר כעת, מהווים הזדמנות לקידום המעבר ההדרגתי לתנועה ללא בעלות/ בעלות מופחתת על רכב פרטי, לתרגל התנהלות התואמת את תפיסת ה"ניידות כשירות"

ובכך להקל על כניסת טכנולוגיות תנועה חדשות.


לאור זאת, מוצע כבר היום לעודד את השימוש בשירותי שיתוף נסיעות וברכבים השיתופיים, מוצע לנקוט, כבר עכשיו, בצעדים הבאים:

  • הקצאת תווי חניה ומקומות חניה ייעודיים לרכבים שיתופיים בנתיבי החניה ובחניונים.

  • הנחות בחניונים ובמקומות החניי לרכבים שיתופיים ונסיעות שיתופיות.

  • תמיכה בפיתוח אפליקציות לשיתוף נסיעות והנגשתן בחינם להתארגנויות קהילתיות;

  • הסדרת רישום בעלויות משותפות על הרכבים;

  • תמיכה במקומות עבודה, מוסדות השכלה וגופים ציבוריים לעידוד נסיעות עובדים באמצעים שיתופיים;

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לקדם רגולציה על נסיעות שיתופיות שתהיה בהלימה עם  אמות המידה לניהול תחבורה חכמה  ו"הקוד האתי לתחבורה חכמה".

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • קושי של הציבור להתרגל לאפשרויות התחבורה החדשות, לכשיגיעו.

  • לא נראה שינוי בטווח הקרוב בעומס החניה, בכניסה של כלי רכב חשמליים או בהפחתת סה"כ הנסועה בכבישים - אלא רק בטווח הרחוק.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

הסבר על המודל העסקי של LYFT

bottom of page