top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

על מה מדובר?

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם כך, מוצע לפעול באמצעות פרסום של קול קורא, כבר עכשיו, לרשויות מקומיות המעוניינות בתמיכתה בהקמת אזורים אלה בשטחן.

המשך קריאה >>

על מנת שהרשויות המקומיות יוכלו להגדיר, לאתר ולהכין את "אזורי התנועה החכמה" הן נדרשות לתמיכה מצד הממשלה .


אחת האפשרויות המקובלות בתחום הינה לפרסם קול קורא לרשויות המקומיות להגדיר מתחמים בשטחן כ"אזורי תנועה חכמה".

קול קורא שכזה יתמרץ את הרשויות לקדם את כלל אפשרויות התחבורה העתידיות, ולזרז תהליכי הטמעה של השינויים הצפויים ממילא בעולם התחבורה.

הרשויות הזוכות יקבלו הרשויות תמיכה עבור קידום תכניות; הקמה של מנהלת אזוריות לניהול התנועה החכמה; העברה של סמכויות לניהול תנועה; ותקציבים להטמעה של פרויקטים שונים באזור.


הרשויות הניגשות לקול קורא זה יידרשו להגדיר אזורים מיועדים, בהתאם לקריטריונים (למשל כאלה שנקבעו במסגרת תכנית אב לאזורי תנועה חכמה), להציע תוכנית עבודה, למפות את החסמים ולהעמיד לוחות זמנים לביצוע ושלל קריטריונים נוספים המעידים על יכולתה המקצועית והארגונית של הרשות הנדרשת להוציא לפעול את הפרויקט.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לוודא כי 'אזור תנועה חכמה' ממומש בפועל ובאופן משמעותי, ולא נותר כפעולה מיתוגית ריקה מתוכן. לשם כך, יש לוודא כי לרשויות המקומיות יש את האמצעים הכלכליים, המקצועים והארגוניים הנדרשים על מנת להוציא לפועל הטמעה של "אזור תנועה חכמה".

  • על אף האמור לעיל, למיתוג יש משמעות גדולה בפרויקטים מהסוג הזה, בפרט על מנת לתמוך בפעילות שכנוע והסברה להפחתת השימוש ברכב פרטי ומעבר לתחבורה חכמה.

  • יש לבחון אפשרות לאפשר הגשת קול קורא גם באזורים חוצים גבולות מוניציפליים, על אף האתגרים הכרוכים בניהול משותף.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בניסיון מעשי בהפעלת תחבורה חכמה, והיעדר למידה בקנה מידה מקומי.

  • הגדלת הפער בין תכנון הערים והדרכים, לבין טכנולוגיות התחבורה העתידיות.

  • קידום תחבורה חכמה רק במוקדים חזקים, והגדלת הפער מאזורים מחוסרי תשתיות מותאמות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page