top of page

עדכון תקן החנייה הארצי

I'm a title. ​Click here to edit me.

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

עם חדירת טכנולוגיות ומעבר לעולם תחבורה שיתופי וחדש, צפוי צמצום בתנועת הרכבים על הכבישים, וכפועל יוצא, גם הצורך במקומות חניה יקטן.


לאור האמור, מוצע להתחיל ולפעול לעדכון תקן החניה, כך שהוא יאפשר

לפנות שטחים שהיו מיועדים לחניה לטובת שימושים אחרים. בכך, נוכל להביא לניצול הזדמנויות לשיפור איכות המרחב הציבורי, לפתרונות מסחר ולוגיסטיקה מתקדמים וכיוצ"ב.


בנוסף, עדכון התקן יסייע לחיזוק התמריץ למעבר לתחבורה שיתופית בשל  הפחתת הנגישות לחניה אשר צפויה להביא להגברת  הדרישה לתחבורה ציבורית, שיתופית או זעירה.


בין היתר, עדכון תקן החניה הארצי יכלול:

  1. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספר החניות לשירות ברכב שיתופי.

  2. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספרה האזורים להעלאה והורדת נוסעים ובהתאם לזמינות של שירות נסיעות שיתופי.

  3. העדפה בחניה לרכבים ואמצעי נסיעות שיתופיים.

  4. דינאמיות שתאפשר הטמעה של חדשנות טכנולוגית וניהולית. למשל – הקמת חניונים גמישים, אפשרויות לשינוי ייעוד החניה בהתאם למציאות המשתנה.

  5. היקף מזערי נדרש של תשתיות מתאימות לטעינת רכבים בחשמל.

bottom of page